רתוי תצקו תומולח טוראט - םיובלדנמ איגש::
תיבה ףד - טוראט dot רשק רוצ dot ינא ימ dot םירושיק dot םורופה dot םירמאמ dot תובושתו תולאש dot תואצרה dot תומולח | םימדקתמ טוראט | טוראט :םיסרוק ::
left_column

שא

שאה לובמיס

םייחבו טוראטב ותועמשמו

היתפואימוהב שאה
ך"נתב שאה
ונב רעובה ןוצרה
טוראט יפלקב שאה

תודוסיהמ דחא איה שאה .םדאה לש הירוטסיהה םגו המשנה ,םייחה :לכה תישאר איה שאה
וב שי .םלוכמ דחוימהו ריעסמה אוהו תושונאה רחשמ ונתוא םיוולמה םילובמיסהו
ינש דצמו הארשה ונב ררועלו ונתוא םיצעהל לוכי שאה דוסי .ערה תאו בוטה תא :לכה
.רפא דע לכה בירחהל
תרשפאמ איה :הל םיבר םישומיש .המצעו חוכ הקינעמו תרהטמ ,םייח תנתונ שאה
תכייש איה תאז םע דחי .תמאה תא תררועמו ונלש המשנל הרושק ,(יוניש) היצמרופסנרט
שאהש ןוויכמ .ןברוחו סרה תלמסמ םג איהו ינודז ,ינטש והשמ הב שי ,לואשה תכלממל
ןווכלו הב טולשל תעדל םיכירצ ונא ,םלועב םימייקה םיקזחה תודוסיה דחא איה
.ןברוחו סרה לש םוקמל אלו יונישו הריצי ,רוהיט לש םוקמל התוא
תריצי ךילהתמ דרפנ יתלב קלח איה .ונלש םייחה תוברתמ דרפנ יתלב קלח איה שאה
קשנו םילכ התרזעב רצייל רשפא ,ונתוא םמחל ידכ םש איה רקשכ ,ונלש לכואה
ונא .(הדאיפמילואה תליחת ןויצ ,תואושמ תקלדה) םייתרבח םיסקטב הב שמתשהלו
תרוצכו םייתד םייסקטב הב ושמתשה םג רבעב .לבאבו תוחמשב ,םיגחב הב םישמתשמ
.היהנ רשא לכב םש איה .גח ידעומ לע העדוה ןוגכ םירסמ תרבעה לש ךרדב תרושקת
הקימנידה .הילא ךשמהלו הימסקמ טנפהתהל אלש םילוכי ונניא שאב םיננובתמ ונאשכ
.הב עוגנל םיצור ונאו טעמכש תטנגמממו תכשומ ,הקזח ךכ לכ הלש המצועה ,הלש

היתפואימוהב שאה

ואר) Proving-ה ךילהתב אוצמל יתחלצה ,שאל םיכשמנ ךכ לכ ונא עודמ הלאשל הבושתה תא
.Eising Nual לאונ גניזייא םשב תפואימוה ךרע ותוא ("לרוגה טוח" רמאמל רושיק
,הפורתה לש proving-ה ךילהתמ קלחכ תיתפואימוהה הפורתה ךילהת ןתמ ךרד שאל הפישחה
םימוטפמיס תרציימ שאה .הגירח תוינוציק םיגיצמה םימוטפמיס לש הרדס תרצוי
.תוהולאהו תוימימשה תאו ןטשהו לואשה תא :תווצק ינש םיגיצמה
אל תומולח תעפוה לע חוודל ולחה תיתפואימוהה הפורתה תא וחקל רשא ולא דחא דצמ
.םילותחו םידפרע ,הרובק תונורא ,תוומב םיקסועה םירכומ
,םייחה תועמשמ לע תומולח ,םימ תורוקמ ,בהז יגד לע תומולח וחווד ינש דצמ
.ןרק-ידחו

דצמו דחא דצמ ,םודאו רוחש עבצל ךשמיהל ולחה הפורתה תליטנ ךילהת רחאל םישנא
הייטנ לע תאז םע דחיו םיבהואו םיבידנ תויהל ןוצר לע וחוויד םה .ןבל עבצל ינש
.םייח ילעבל דחוימבו תוירזכאל
םה ינש דצמ .םוניהיגב םיאצמנו ןטשה ידי-לע םיפודר םהש :תויזוליד וחתיפ םה
הייטנ וחתיפ םה .תימימש המישמב םיאצמנ םהש ,ןבל רואב םיפקומ ,םירוהט ושיגרה
.ינש דצמ םדא יאנושו דחא דצמ קדצ יפדור תויהל
תווצק ינש לע וחווידש םישנאה םתוא ולא ויה םירקמה בורבש דחוימב ןיינעמ
אקווד לבא ,םירושק אל הלחתהב םיארנ םנמא םימוטפמיסה .ולא םימוטפמיס
גציימש דוסי ךכ לע םא יכ ,הז דוסיב םייקה לוציפה לע הדיעמ אל וזה תוינוציקה
.לוציפה רצונ הנממש ,תוינושאר

דחא דצמ ימימש ןכא אוה .ונבש ערה תאו בוטה תא וכותב ליכמ ,ךכ םא שאה לובמיס
םישועש ולא םה ונאו ןותנ אוה ,הז ינושאר ןויער וא חוכ .ינש דצמ ינסרהו ינומדו
לוכי חוכ לכש יפכ ונילע לעופש חוכ והז .םיצור ונחנאש המ הזה לובמיסה םע
.ונתאמ דחא לכ תונשלו ונילע עיפשהל

.הצרנש המ לכ השענ ותיא ,לכה תא ליכמה ןיערגה תא ,ינושארה חוכה תא םישפחמ ונא
טישוהל ךכ לכ םיצור ונחנאש הביסה וזו ,שאה לובמיסב םייקה ףוס ןיאל םיכשמנ ונא
.ומע דחא תויהלו רוקמב ,תוהולאב עוגנל םיצור ונא - שא רוקמל וא הרודמל די

ך"נתב שאה

לבא .ערהו בוטה :עבונ לכה ונממ רבדה תא .תוינושאר תגציימ שאה יכ קפס ןיא ,ךכ םא
תורוקמב שופיחה תא יתלחתה ?תאצמנ איה ןכיהו תלמסמ איה המ .תוינושארה התוא יהמ
.תיהולאה שאה תא - וצרת םא וא ,ונב תנכושה תינחורה שאה התוא תא יתשפיחו

ןיב שגפמ תדוקנ ,תוירמוחל תוינחור ןיב רוביחל למס איה שאה תילבקה הסיפתב
הב ,םירתבה ןיב תירבב אוה ך"נתב "שא" הלימה העיפומ ובש ןושארה םוקמה .לוחל רמוח
,לוח ירבד םה םירתבה .(זי ,וט תישארב) "שא דיפלו ןשע רונת"ב םהרבאל הלגתמ םיהולא
.שאה תועצמאב השענ יוליגה ,םהיניב הלגתמ םיהולא רשאכו
הלימה לש הייטנב שוגפנ םלוא ,ך"נתב "שא" הלימה תרכזומש הנושארה םעפה םנמא וז
םיקלא 'ה ןביו" :בותכ גכ-בכ ,ב תישארבב .םדאה תאירב רופיסב - םדוק הברה דוע שא
ימצעמ םצע םעפה תאז םדאה רמאיו .םדאה לא האביו השאל םדאה ןמ חקל רשא עלצה תא
."תאז החקל שיאמ יכ השא ארקי תאזל ,ירשבמ רשבו
.קיפסמ אל הז לבא ."שא" הלימה תמייק "השיא" וא "שיא" יוניכב יכ םידמול ונא ןאכמ
.("ה"-ו "י" תויתואה) הניכשה תא אצמנ הכותב לבא ,"שא" הלימה תמייק םנמא הז יוניכב
.שא קר ונא - וז הניכש אלל
םינושה תומלועה ינש ןיב רוביחה תדוקנ תא תאטבמ םדאה םשב שאה יכ בתוכ י"שר םג
יכ בתוכו ףיסומ אוה .םהיניב ("ה"-ו "י" תויתואה) הניכשו ,םלשומה רוביחל םיכוזה
'הש - הרוק הזשכו ,ןורח גוסמ שא קר תראשנ זא הניכשה תויתוא תא ריסנ םא
.(טוטיצה ךשמה) ...ונרמשי

םג .(ו ,ו ארקיו) "!הבכת אל ,חבזמה לע דקות דימת שא" יכ םיהולא הווצמ ארקיו רפסב
םעפהו .םינושה תומלועה ינש ןיב רשקה תא אטבמ רשא שאה לובמיסב םישגופ ונא ןאכ
.ידימת ןפואב רמוחהו חורה ,ץראל םימש ןיב רבחל איה השירדה
ישיש ברעב תורנה תקלדה .שא הנה המצע תבשה ,ל"זח ירבד יפל .המצע תבשה ,םויסל
שאה תא בוש םיקילדמ ונא תבשה יאצומבו םלועה לא תדרויה השודקה תא תגציימ
לוחה ימי ראשל שאה תא "םיריזחמ" ונא הז השעמב ."לוחל שדוק ןיב לידבמה" :םירמואו
רוסאש איה תבשב שאה תקלדה תא תרסוא תדה ןללגב תושיגה תחא .םישדוקמ םניא רשא
גוסמ "שא "ל ךופהת איה שא הב קילדנ םאו תימימש איה תבשה .שדוקה תא שוגפת שאהש
.ןורח

לכה הנממ .ןיאמ שי תרצויה וז איה .רמוחל חורה ןיב רוביחה תדוקנ איה ,ןכ םא ,שאה
שיה תריציב הרסחה הילוחה ,ףושיכה ,ןוצרה איה שאה .םייתסי לכה םג םשו ליחתמ
ולש "Magic"-ה תרות תא ססבמ ," Magic In Theory And Practice" ורפסב ילוארק .ןיאמ
.ףושיכ אוה ןוצר וא הנווכ וב שיש רבד לכ :תרמוא ןהמ הנושארהשכ ,תומויסקא 28 לע
הרסח הילוח תמייק .ןיבהל ןתינ אלש ךרדב ליחתמ ונייחב רבד לכש איה הנווכה
ןתינ אל םלוא ,םירצונה םיכילהתה תא ריבסהל ןבומכ ןתינ .רצונ לכה הנממש
.ליחתה הז עודמ ןיבהל
תונש 5 רחאל ינשה לע דחא קלדיהל םירבח גוזל םרג המ :ונייחב לכה תא רצוי המ
בוזעל םדאל םרוג המו ןוינק תונבל םזיל םרוג המ ,םדוק היה אל הז עודמו תודידי
ינא םוסק רבד ותואל .ןכמ רחאל וא םדוק אלו םינש 10 רחאל אקווד הדובעה םוקמ תא
וז ,ןיאמ שי תרצויה הרסחה הילוחה יהוז .ןוצרה - וצרת םא וא ,תימינפה שאה ארוק
.שאה

ונב רעובה ןוצרה

תא ונלש בחרמה לא זכרמו ךשומש ,ונתאמ דחא לכב אצמנה יאמצע ןונגנמ אוה ןוצרה
ודיקפת לכ .יביספ ונה ,בגא ךרד ,ומצעלשכ םוקיה .םוקיב םיאצמנה היגרנאה תודש
אוה ,ןוצרה .אל ותו םויקה ידמימו יבחרמל תויגרנא רופס ןיא ןתוא תא חולשל אוה
הז אוה .תובר הכ רבודמ הילע תישפוחה הריחבה אוהו םוקיה בלב תמעופה הדיחיה
ברעתמ וניא םוקיה .םיצור ונאש יפכ םתוא בתנמו תונושה תויגרנאב שומיש השועה
.ערל וא בוטל הדובעה תא םישועה ולא םה ונאו
םתרבעה ידי לעו םוקיב םיאצמנה היגרנאה תודש תא יביטקא ןפואב ףסוא ןוצרה
םג ,ףוסבלו תישפנה ,תינחורה ,תיטגרנאה ,ונלש היווהה תרצונ ,ונלש םויקה דמימל
,ךכ .םייקתהל לכונ אל וידעלבו םייחה ןיערג תא רצוי הז תויגרנא זוכיר .תיזיפה
םתוא זכריו ולאה היגרנאה תודש תא סופתיש חוכ רתוי היהי אל ,ונמלועל ךלנ ונאשכ
.רבע לכל וגופי םהו ,תחא הדוקנב

הז רתוי םישנ לצא) ןטב/הזחה רוזאב בשויה רביאל ןוצרה תא תומדל ןתינ ,וצרת םא
םויקה ךות לא ונייחב םיכירצ ונא םתוא םירבדה תא ךשומה (הלעמל תולעל הטונ
רשאכ בטיה וב שוחל ןתינו ונלש םויקה תודיחא לע רמושה רביאה אוה ,ינש דצמ .ונלש
.הזחב/ןטבב גודגדה תא שיגרנ זא ,ונילא תברקתמה הנכס וא םוריח יבצמב דומענ ונא
.ונלש תודחאה לע רומשל הסנמה ןוצרה והז

טוראט יפלקב שאה

תוא איה שאה וב לדגמה ףלקל טרפ ,תיזיפ תרעובה שאב שוגפנ אל רדיירה יפלקב
תתל םוקמבש ןוויכ טטומתמ לדגמה .הב ןוכנ אל שומיש תובקעב אובל דיתעל הרהזא
ונאש וליאכ הילשא תשוחתב ונייחו ונילא החוכ תא ונמתר וניכרד תא ריאהל שאל
ונמצע תא ונימיד ונאו ונתוא רוונס שאה לש ברה החוכ .םיחצונמ יתלבו םייחצנ
.טטומתה לכהו תודוסיה תא ונחנזה רבד לש ופוסבו ונלש היה אלש חוכב םיקיזחמ
.לכה תא הלכמה שאב יוטיב ידיל האב וזה תוטטומתהה תאצות

הברהב עיפומ הלש ןויערהו למסה ,תיזיפה שאה תא רדיירה יפלקב שוגפנ אלש תורמל
התמצע אולמב םש איה םלוא ,תיזיפ םש אל םנמא איה .דועו תוטמה סא ,םסוקה :םיפלק
םכח תויהל ךירצ הז לובמיסב קיזחמ רשא לאושה .הנוצרכ הב השעייש לאושל הניתממו
דחא דצמ לופיל ול ומרגיש םיכילהתה תא זרזלו רוונסל הלוכי שאהש ןוויכ ןובנו
.ויתונוצר תא שממלו תונבה ול רוזעל הלוכי איה ינש דצמו


לקריאת מאמרים נוספים לחצו כאן
שאה לובמיס
דחי םג ערהו בוטה איה ,םילוכי אל לבא הב תעגל םיצור
ללכבו טוראטב שאה תועמשמ לע - היהנ רשא לכב םש איה
2007 ינוי ןוילג רשואה ךרדב םסרופ

:בתוכה לע
םיסרוק לש הארוהו דומילב םינש 12 לש ןויסינ לעבו ,תיסאלק היתפואימוהב לפטמ םיובלדנמ איגש
ןאכ וצחל ,הבחרהב בתוכה לע .תומולחו טוראט יאשונב תואנדסו
טוראט :יסרוקב ןכו הבורקה אובמה תאצרהב שוגפל םינמזומ םכנה איגש תא
תומולח םימדקתמ טוראטרתוי תצקו תומולח טוראט :תיבה ףדל הרזח bullet

IIIII