רתוי תצקו תומולח טוראט - םיובלדנמ איגש::
תיבה ףד dot רשק רוצ dot ינא ימ dot םירושיק dot םורופה dot םירמאמ dot תובושתו תולאש dot תואצרה dot תומולח | םימדקתמ טוראט | טוראט :םיסרוק ::
left_column

הטושה ךרדב

תישיא תוחתפתהל ילככ םיפלקב םיקסועה םירמאמ תרדס

 בדרך השוטה


םיפלקב האירקה תונמוא :ןושאר קרפ


18 -כ ינפל ןרול םשב הרומ לצא יתדמל טוראטה יפלקב האירקה תונמוא תא
רבכו יל התכיח איה וליאכ הארנ .(...אלש וא) הרקמב התוא יתשגפ .םינש
דעו .הנוש דימלת-הרומ תכרעמ ונל התייה .יתוא דמלל הלחה איה םוקמב
יתרבעש דיגהל לוכי ינא דבעידב .הלש דיחיה דימלתה יתייה יל עודיש המכ
"םינבומ" וייחש קינמ"רממ ,19 ןב לייחכ ,ונמזב םלוא ,הכינח ךילהת
תורוקמ יל ויה אלש ןוויכ ךא ,ירותסמ תצק םנמא היה הז ,םירורבו
שש קר .תוראט ירועיש םילהנתמ דימת ךכש יל היה הארנ םירחא האוושה
ךרד הנוש המכ יתיאר ,םוחתב קוסעלו לפטל יתלחתהשכ ןכמ רחאל םינש
.יתרבע ינא התוא דומילה


םישוריפה
.רקובה דע טעמכ ךשמנ אוהו ךורא שגפמ היה ןרול םע ילש ןושארה שגפמה
.יתלביקש המ הזו .םיפלקה ישוריפ תא - הצור ינא המ יתעדי ינא
.האירק יתוא הדמיל ףאו םיפלקה לש םישוריפה לכ תא יל הביתכה ןרול
.קפוסמ יתשגרהו לודג רצוא יתושרב שיש יתבשח המייתסה הכוראה הבתכההשכ
הז םאש הרמאו ילש תנמשה-לכ-תא-ללזש-לותחה ינפ תא התארשכ הקחצ ןרול
ילש ךרוצה תא קפסל ךירצ היה לבא ,ךכ םיליחתמ ונייה אל הב יולת היה
,הרמא איה ,וישכע .הווחמכ ירובע תאז התשע איה ןכלו דיב והשמ לבקל
ךלש תורבחמה תא יל ןת .ירובע והשמ השעתו אוב ,ךשקובמ תא תלביקשכ
יל רוזעל השקעתה איה .םולכ תווש אל ןהש ןוויכ ךרובע ןהמ "רטפא" ינאו
םיווש אל םישוריפש הנעט ןרול .ילצא םתוא ריאשהל חוטב אל הזש הנעטב
אל וליפא םה .םישוריפה לכ - הביתכה איהש םישוריפה קר אל .םולכ
תויהל םיכפוה ונאש ןוויכ ונלש סליכא-בקעה םה םישוריפה .הלחתהה
םישוריפה .יניסמ הרות ויה וליאכ םהילא םיסחייתמו םהב םייולת
אל םה .בותכ רבד תויהל םילוכי אל ,דוסבכ הרמא ,םיפלקה לש םייתימאה
אל תויווהה תא .תויווה אלא םישוריפ םניא םהו םינפב אלא ץוחב םיאצמנ
,ךוראו יניצר ןיינע רבכ הזו םהילא "רבחתהל" קר ןתינו ,ביתכהל ןתינ
ךל רוזעל יל ןתו אב וישכע .טוראטה ידומיל לש םביל בל תא הווהמ אוהו
טבמ תא התארשכ קוחצמ הלגלגתה דיימו הרמא איה ולאה תורבחמהמ רטפיהל
.ייתורבחמב תרערועמ יתלבה יתזיחא תאו יניעבש המיאה

,הלצא יידומיל תא ליחתהל הצור ינא םאש ונעבקו ילצא וראשנ תורבחמה
איה .07:30 העשב םיימוי דועב הפיחב התיבב יל הכחת איה .ןמזומ ינא
.עיגא אלו הדימב יכרדב החלצה יל הלחא


םיפלקה תסיפח דיקפת
הפיחל תבכרה לע יתילע םיימוי רובעכ .ןושארה ימשרה רועישה לחה ךכ
השוע ינא המל יל רורב היה ךכ לכ אל .תרדגומ אל השוחת םע רקובב םדקומ
.07:30 העשב תויהל בייח הז עודמו הז תא
יתינעשכו שיגרמ ינא המ הלאש איה :הרזומ הלאשב יינפ תא הלביק ןרול
ינא ךיא אל ,תעדל בוש השרדו המצע תא הנקית איה ,"הדות בוט" בגא ךרדכ
.יתסנכנ התיא (הרזומה) השוחתה תא רידגהל לוכי ינא םאה אלא שיגרמ
קר ינאש ךכ לע ונרשפתה תרבדמ איה המ לע ןיבהל ןויסינ לש הקדכ רחאל
ןוכנה ןמזל עיגנשכ הילע רבדל לכונש תנמ-לע השוחתה תא רוכזל ךירצ
תנהוכה ףלקב ונקסע וב בלשה רתוי רחואמ תויהל ררבתה ןוכנה םוקמה)
יל ריבסהל התסינ ןרול רועישב .(רחואמה תא םידקמ ינא לבא ,הלודגה
םהב םישומישה ראש לכו תינחור חתפתהל ונל רוזעל דעונה ילכ םה םיפלקהש
תא וא דיתעה תא ארקנש ידכ ןאכל ועיגה אל םיפלקה .יאוול רצות םנה
ילכ םה טוראטה .ונלש םילוגלגה תא ןוחבל ידכ אלו לכרל ידכ אל ,רבעה
.ידיחיה םדיקפת הזו תינחור תוחתפתהל דעונש

ךרעב 07:45 העשבו עיתפמו ימואתפ היה הז .רועישה םייתסה וז הדוקנב
:ימצעל יתרמאש רכוז ינא .הרזומ השוחת םע תיבל ץוחמ ימצע תא יתאצמ
.ךישמא םא חוטב אל ינא ,וזה הרומה לש םירועישה וארי ךכ םא
יתכשמה ךכו םיימוי רחאל יתרזח רבד לש ופוסב םלוא ,םיטבל יל ויה
.םינש 3-כ הכראש האלפנ הפוקת ךשמב רוזחל


םיפלקב האירקה תונמוא
תרומשב הינתנב ונשגפנ .ןנכותמכ להנתה אל ןרול םע ישילשה שגפמה םג
םימעפ ךשמהב שגפיהל ונגהנ הבש המיהדמ המדא תקלח - םיסוריאה
יל לבא ,םיפלקב האירקה תונמוא אוה רועישה אשונש הריבסה ןרול .תובר
אל ןיידעו ץראה יבחרב םישגפמ השולש וכרענ רבכש הדבועה םע חונ היה אל
םיפלקה םע דובעל ליחתנ יתמ סומינב לואשל יתיסינ .דיב םיפלק יתיאר
ידכו ,ץוחב אלו םינפב םיאצמנ םיפלקהש ריבסהל הכישמה ןרול םלוא ,םמצע
.םהילא "רבחתהל" הליחת ךירצ םהב אורקל תעדל

לכות טוראטה יפלק תנבה .םייחה תנבהל חתפמה םה ,הרמא ןרול ךכ ,םיפלקה
תוחתפתהה יכילהת םהמו םיבכרומ ונא הממ ,ונחנא ימ ןיבהל ונל רוזעל
ףלק לכ רשאכ ונב תומייקה תויווהה תא םיגציימ םיפלקה .םייחב שומימהו
תויווהה 78 תא םיגציימה םיפלק 78 םנשיש ךכ .ונב םייקה קלח גציימ
.םיבכרומ ונא םהמ

לכב ןפואה ותואב םיגהנתמ דימת אל ונא יכ הארנ ונמצע תא עגרל ןחבנ םא
תיטנמור ברע תחורא םיווח ונא רשאכ תחא ךרדב םיגהנתמ ונא המגודל .בצמ
.הדובעב "סוב"ה לע םיזגרתמ ונא רשאכ תרחא םיגהנתמו ,גוז תב\ןב םע
םקלח ,םיינחור םקלח :הלאה םיקלחה לכ לש ףסוא םצעב איה טוראטה תסיפח
:ללוכ םשב םהל אורקל לכונ .יוטיב ידיל םיאב אל ללכ םקלחו םייצרא
.תויווה

.םייצראה םיקלחהו םיינחורה םיקלחה :םיינשל תוקלחתמ ונייחב תויווהה
:לכה ליחתמ םש .חורה םלוע - הארנ יתלבה םוקמב ליחתמ לכה
ליחתמ ךילהתה - לוכאל םיצור ונא רשאכ םג .דועו הדובע ,תויגוז
ידיל ךילהתה אובי אל לכואל ןוצר לש הרקמב םא ,ןוכנ .חורה םלועב
,םש ליחתמ לכה םלוא ,תאז שיגרנ ונחנא ,רתוי םייצרא םיקלחב יוטיב
.שפתנ יתלבה קלחב

םלועל םכרד תא אוצמל םיכירצ ונייחב םיינחורה םיכילהתה ,ןכמ רחאל
םיינחורה םיקלחל יוטיב תתל אוה םייחב דוסה לכ .שממתהל - רמוחה
.שממתהלו רמוחה םלוע לא םכרד תא אוצמל םיכילהת םתואל רשפאלו ונלש
תובושחה תולאשה .שממתהל וחילצי ולא םיכילהת םאה איה הלודגה הלאשה
םהמ המכ ,יוטיב ידיל אובל תוחילצמ ונייחב תונבותה תמאב םאה םה םייחב
.ונייחב תויווה לש שומימ רסוח לע םימלשמ ונאש ריחמה המו ?"תועוקת"
.שממתהל םהל רשפאו ולא םיכילהת ןיבהל ועמשמ ןוכנ תויחל

ןויערה תא ,םנמא .תוחונ יא שיגרהל יתלחתה הרביד ןרול וב המ ןמז רחאל
והשמ תאז לכב לבא .יתנבה - ישעמהו ינחורה - םיקלחה ינש לש
ארוקכ יל רוזעי הז ךיא יתנבה שממ אלש הדבועה יל הקיצה .יתוא דירטה
תושעל ךירצו הארנכש ,בגא ךרדבכ ,הרמאו םימחרב יב הטיבה ןרול .םיפלקב
יתחלצה אלש הארנכ .רתי תוישעמל ילש הייטנהמ הלימג לופיט לכ םדוק יל
דאמ הבושח המישמ איה םיפלקב אורקלש ,ןרול הרמא ,ךירצש ומכ ריבסהל
םיפלקב האירקה .ץעויו תולוכשא שיא ,חור שיא תויהל ארוקהמ תשרודה
םירבוע ותוא עסמ םא יכ ,דבלב תואצות לש ,"סלכאת" לש ךילהת הנניא
םה .הירואית אל םהו םיבותכ םיטסקט אל םה םיפלקה .לאושהו ארוקה דחי
םיינחורה םיכילהתהו תויווהה ,םייחה תנבה אללו םמצע םייחה תא םיגציימ
המצוע קיפסמ הב היהי אלו דבלב הפילק הניה םיפלקב האירקה ,םייצראהו
.ןוכנה םוקמל לאושה תא איבהלו עסמה תא םילשהל לכונש תנמ לע


ןרול הכישמה ,הז ןורקע הליחת םינפהל ילבמ םיפלקב ארוק תויהל ןתינ אל
ונא ונייחב שחרתי ךילהת לכש תנמ לע יכ הליחת ןיבהל ילבמ .ףיטהל
אוצמל ןכמ רחאלו ונב םימייקה םיינחורה םיקלחה תא ררועל הליחת םיכירצ
הצורה לאוש עיגהל לוכי ,אמגודל .שממתהל ולכוי ולא םיקלח הב ךרדה תא
ןיבה אוה םואתפ לבא ,הנש 20 םש דבוע םנמא אוה .הדובעה םוקמ תא בוזעל
תוביס תורשעל הרושק תויהל הלוכי ולש הטלחהה .םש תושעל המ ול ןיאש
איה הלאשה וישכע .לחה ינחורה ךילהתהש אוה בושחש המ םלוא ,תוימיטיגל
רפסמו םירבחלו םידליל ,השיאל התיבה עיגמ לאוש ותוא .שממתי אוה םאה
.רמוחה םלוע םע שגנתהל ליחתמ ינחורה ךילהתה ןאכו ותטלחה תא םהל
םישל לוכי סובהש ,ןותימ שיש ול םיריכזמו םידרחנ םידליהו ותשא ,וירבח
אוה .המודכו היסנפ םינש 8 דוע ול שיש ,רחא הדובע םוקמב לגר ול
ןבה לש םידומילה תא םלשנ ךיא" ,"?אתנכשמ תא םלשנ ךיאו" :לאשיי
.דועו "?ל"וחב

לבא ,הצור אוה ,ןוכנ .הדובעה םוקמ תא בוזעי אל לאושהו ןכתיי לעופב
לאושה .שממתהל םילוכי אל םיינחורה םיקלחהש ןוויכ לוכי אל אוה הרואכל
אלו ,אל וא ןכ לש תובושת ול ורזעי אל .ול רוזענש תנמ-לע ונילא עיגה
ךילהת ,עסמ ונתא רובעל ךירצ אוה .ףלק יבג לע תונומת המכ ול ורזעי
יתלבה תינחורה היווהה תא שממל ךרד אוצמל לכוי ,אוה קרו ,אוה ובו
ןיב ערק םייק םלוא ,דובעל ךישממו ותדובע םוקמל רזח לאושה .הרותפ
היהי ילוא דבוע ותוא .תוחאתהל בייח הז ערקו רמוחה םלועל חורה םלוע
וזיאב יוטיב ידייל אובי תומלועה ינש ןיב רעפה םלוא ,ותדובעב חלצומ
תישיאה תוחתפתהב ,תויגוזב יוטיב ידייל אובל לוכי הז :הרוצ איהש
עיגמ אוה ןכל .הלחמ ךרד םג יוטיב ידל אובל לכוי הז רבד לש ופוסבו
עסמה תא םילשהל לכוי אוהש ידכ אלא ,ותוא דדוענש ידכ אל ,ונילא
ופוסבש עסמ ,תינחורה היווהה הררועתה רשאכ לחהש עסמ ותוא .ינחורה
.םיפלקב ארוקה לש שדוקמה דיקפתה והז .היעבל תובושתה לאושל ויהי

תא ריכהלו דומלל םישרדנ ונא הב תונמוא הנה םיפלקב האירקה תונמוא
לא עסמ והז .ונלש תונוצרהו תופיאשה תא םישמממ ונא הב ךרדה תאו םייחה
ונא ופוסבש ונב תומייקה תויווהה 78 םע םישגפמ בלשמה ,ימינפה ונמלוע
םירושקה םיכילהתהו ונב ןומטה לאיצנטופה תא ,ונמצע תא ןיבהל םיכוז
.ימצע שומימלרתוי תצקו תומולח טוראט :תיבה ףדל הרזח bullet


bullet
הטושה ךרדב
תישיא תוחתפתהל ילככ םיפלקב תוקסועה םירמאמ תרדס
םיפלקב האירקה תונמוא :ןושאר קרפ
2005 יאמב 05 ישימח םוי "םירחא םייח"ב םסרופ

:בתוכה לע
םיסרוק לש הארוהו דומילב םינש 12 לש ןויסינ לעבו ,תיסאלק היתפואימוהב לפטמ םיובלדנמ איגש
ןאכ וצחל ,הבחרהב בתוכה לע .תומולחו תוראט יאשונב תואנדסו
תוראט :יסרוקב ןכו הבורקה אובמה תאצרהב שוגפל םינמזומ םכנה איגש תא
תומולח םימדקתמ תוראטIIIII