רתוי תצקו תומולח טוראט - םיובלדנמ איגש::
תיבה ףד - טוראט dot רשק רוצ dot ינא ימ dot םירושיק dot םורופה dot םירמאמ dot תובושתו תולאש dot תואצרה dot תומולח | םימדקתמ טוראט | טוראט :םיסרוק ::
left_column

:םיפלקב האירק
שולשה יפלק תעברא

ארבעת מספרי השלוש

םיפלקה - שולש רפסמה
תוטמ השולש
תועבטמ שולש
םיעיבג השולש
תוברח שולש


תוטמ השולש
הלועפ ףותישו הרכה לש בצמ

שלוש מטות גצימ תוטמ III ףלק ,לאיצנטופ שומימל רסמ גצימה ,תוטמ II ףלקל ךשמהב
וירושיכב הביבסה הריכמ הז בלשב .הז לאיצנטופ שומימ לש האצותה תא
ךישמהל לכויש תנמ לע הלועפ ותיא תפתשמו ותוא תלבקמ ,ויתולוכיבו
.ונוצר תא גישהלו

ןורשכה לע רושיא וא הדועת לבקמ לאושה ובו חמשמ ףלק אוה הז ףלק
לוכי םישדוחמ תוחוכב תעכו תינושארה ותרשכה תא םייס אוה .ולש תלוכיהו
.ותרטמ רבעל ךישמהל

וכרד תליחתב ןיידע אוה החלצהה תורמל יכ ,תאז םע ,רוכזל לאושה לע
הכמסה תדועת םילבקמ ונא םהב םיבצמב ומכ .וינפל דוע הבר הדובעו
וילעו הנושארה ךרדה ןבא קר איה הז ףלקב החלצהה ,(המודכו אפור ,ד"וע)
.וייח לש הלודגה החלצהה תארקל דועצל לכוי הב השדח ךרדב ליחתהל

ינש ןיב הרכהו הנבה ןאכ שיש ינפמ ךרובמ ףלק והז םיסחי תכרעמב
םיארמו םישיגרמ גוזה ינב ."תחא"ה וא "דחא"ה ןכא אוה גוזה ןבש םידדצה
.וזל הז ודעונ םהשו "הז הז"ש ינשל דחאתועבטמ שולש
לומגו הרכה לש בצמ

שלושה מטבעות ונרסמתהו ונל ןוכנש המ לא ונמצע לא המינפ ונרבחתה תועבטמ II ףלקב
הרכה םילבקמ ונחנא תועבטמ III ףלקב .תושעל םיבהוא ונחנאש םירבדל
.תמיוסמ הבטה וא סרפ ,ישחומ לומג ןכו ,השק ונלמע םהילע ,ונירושיכב

,ונעצקמתהו ונמוי למעמ תונהיל ונדמל ,ונלש םיכרצל ונרבחתהש רחאל
תובקעב גושגשו עפשל םיכוז ונא תעכ .הביצי עקרק ונמצעל רוציל ונחלצה
.ונל ךיישה ןורשכהו זוכירה ,הדמתהה

הרכה תניחבמ ןה ונרכש לע ונאב ,תיתימא הגיגח ובו חמשמ דאמ ףלק והז
.לומג תניחבמ ןהו

הנשי תוטמ II ףלקב ומכ .רתויב ךרובמ הז ףלק םג םיסחי תוכרעמ תניחבמ
תישעמ תומדקתה םג הנשי ןאכ ךא "דחא"ה אוה גוזה ןבש הנבהו הרכה
גציימ ףלקה אלא ,הז הזש םיעדוי ונאש קר אל הז ."סלכאת" שי .תויגוזב
.המודכו םידלי ,ןתחתהל ,דחי רוגל רובעל - אבה בלשל תומדקתה

אוה .וגא לש םוקממ רתוי לעופ תוטמ 3 .תועבטמ 3-ל תוטמ 3 ןיב לדבה שי
,תועבטמ 3 .ותוא ןיינעמש המ הזו - הרכהו םכשה לע החיפת ךירצ
םייס דבוע םא ,אמגודל ךכ .תישממ הרומת םג לבא ,הרכה שפחמ ,תאז תמועל
,הרקוה תדועת לבקל הפצמ אוה תוטמ 3 ףלקב ,חילצה דאמ אוה וב טקייורפ
3 ףלקב תאז תמועל .םכשה לע החיפטו השדקה םע טע ,ל"כנמהמ די תציחל
.תיתועמשמ הבטה וא רכשב האלעה ,"ןמש" סונוב לבקל הפצי דבועה תועבטמ

אל אוה ,סונוב םוקמב ,הרקוה בתכמו םכשה לע החיפט לבקי תועבטמ 3 םא
תדועת םוקמב "ןמש" סונוב לבקי תוטמ 3 םאו רטפתיו הדובעל תרחמל עיגי
לאושה ,םירקמהמ דחא לכב .רטפתהל לוקשיו בלעיי אוה ,די תציחל וא הרכה
.ביתכמ ףלקהש המל קוידב הפצמו ותוא ןייפאמה םוקמהמ לעופ


םיעיבג השולש
הגיגחו החמש לש בצמ

שלושה גביעים לושכמ לע רבגתהל ונחלצה .תיתימא החמש לש ףלק אוה םיעיבג III ףלק
ונחלצהו המלתשה ונלש הנומאה תעכו ןויער ירחא תוקידאב ונרזיח ,םיוסמ
רסוחה לע תזמרמו המירזה בוש תררחתשמ הז ףלקב .עפשה לא רבחתהל
תא גוגחל ליחתהלו החוורל תעכ םושנל םילוכי ונא .ןכ ינפל ונשגרהש
תונהיל בושחו הבושח ןויצ תדוקנ יהוז הדובע שי ןיידעש תורמל .ונתחלצה
ירחא קרפתהלו חומשל ןמז והזו םירוענ תומימת לש גוס וז הגיגחב שי .הב
."רצק ונמצע תא ונקזחה" הב הפוקת

(ןתינ הזש המכ דע) לאושה תא בייחמו תוגיגחה תנוע לע זירכמ ףלקה
גוגחנ אל םאו סומסוקה םע ונלש םיסחיה תכרעממ קלח איה החמשה .חומשל
םה רשאכש םישנא הברה םנשי .םיפצמ ונא ול עפשה תא לבקל קיספנ -
םידחפמ םה תובוט תורושב םילבקמ םה רשאכ וא גוז ינב ,הדובע םיאצומ
ףלקב !אלש ,והז זא .םמצעל תובוטה תורושבה תא "םירמוש"ו הז לע רבדל
בושח הז !בושח הז .קורפלו ןיצחהל ,איצוהל ,גוגחל שקבתמ לאושה הז
.עפשה לא םירבחמ ונא וב ךילהתהמ קלח הזש ןוויכ ,ךילהתל

אל איה םא םג ,המוקישל ורזעו השק ךכ-לכ ודבע םידבועה הבו הלודג הרבח
,גוגחל ןמזה הז - הגיגחל "ץורית" שיש עגרב ,ןיידע הנזאתה
.עפש דוע ןמזלו קרפתהל

לע בושחל אלש רשפא ךיא ,3 רפסמה לש המדקהב ןייה תא יתרכזה םא
תנייפאמה ןושארה ןייה תאיצי דובכל םיגגוח םתוא ,הלו'גורבה תוגיגח
.ףלקה תא לכמ רתוי


תוברח שולש
שארמ עודי ןולשכו סרה לש בצמ

שלוש חרבות תואיצמהמ תוקתנתההו תומלעתהה לש הרישיה האצותה אוה תוברח III ףלק
רתוי םירורבה ,םינמיסה לכו תוברה תורהזאה תורמל .תוברח II ףלקבש
.דושחל וליפא חורטל אלו ליגרכ גהנתהל ,םלעתהל ונרחב ,תוחפ םירורבו
םיוסמ בצמ לש החנזה המדק הז בצמל .רקויב תעכ םימלשמ ונא ,ךכ לע
.דדומתהל תלוכי וא ןוצר רסוחו

.לבסו םיישק ,ןדבואב קסועו םייתימא רעצו באכ לש ףלק אוה הז ףלק
וניא והז .ולש םייחב היעבמ םלעתה וא םלעתמ אוהש ןוויכ לבוס לאושה
עדי אוה .םירוטיפ בתכמ העתפהב לבקמו הדובעל עיגמ לאושה וב הרקמה
רבד םוש וליאכ ךישמה תאז לכבו רגסהל דמוע קסעהש ,הנכסב ולש הרשמהש
.עתפומ הרואכל אוה וישכעו הנתשה אל

,עיגה אל ןיידע רעצמה עוריאהש תרמוא תאז ,דיתע ףלקכ עיפומ ףלקה םא
.ותלפמל תוביסה תא שארמ הפציש ךכ י"ע ותוא עונמל הארנכ לכוי לאושה
תוברח II ףלקב ומכו היעבל רבחתהל אל איה לאושה לש הייטנה ,םלוא
.היתובקעב דיתעב לחניש ןולשיכהו סרהה לע הכביו היעבהמ םלעתהל ךישמי
.ןורתפל ןוויכה תא עדוי ףאו היעבל עדומ לאושה וכותב קומע

לאושה לש ויתושגרל בושק תויהל וילעש ינפמ ארוקל ןחבמ הווהמ הז ףלק
אצמנ לאושה .ולש תוננוגתהה תומוחל רבעמ לא עיגהל ךרדה תא אוצמלו
תוירחאה תלטומ ארוקה לע .בואכ אשונ אוה הלאשה אשונ ,רתויב שיגר בצמב
,תואיצמה לומ דדומתי אל םאש ותוא ריהזהלו לאושה לש וביל לא עיגהל
.םחר אלל וינפ לע חפטת תואיצמה

ותוחתפתהל ינויח אוה לאושה רבועש ךילהתה ,לבסהו באכה לכ תורמל
החימצל לאושה תא ליבוי הז באכ .באכה תא לאושה ךרבי דבעידבו
אצמנ לאושהש תורמל ,ךכ ,וייח ךלהמ תא הנשת רשא תיתימא תוחתפתהלו
.םניחל וניא הז באכש ךכב םחנתהל לוכי אוה באכ לש םוקמב


,תוחלצומ תואירקו החלצהב

.איגשהיגולורמונ :שולשה יפלק תעברא - םיפלקב האירק :הבתכה תליחתל ןאכ וצחל bullet

רתוי תצקו תומולח טוראט :תיבה ףדל הרזח bullet


ארבעת מספרי השלוש
שולש רפסמה - םיפלקב האירק
טוראטה תסיפח לש שולשה יפלק תעברא םע תורכיה

2005 טסוגואב 01 ינש םוי .היגולורטסא !הלאווב םסרופ

:בתוכה לע
םיסרוק לש הארוהו דומילב םינש 12 לש ןויסינ לעבו ,תיסאלק היתפואימוהב לפטמ םיובלדנמ איגש
ןאכ וצחל ,הבחרהב בתוכה לע .תומולחו תוראט יאשונב תואנדסו
תוראט :יסרוקב ןכו הבורקה אובמה תאצרהב שוגפל םינמזומ םכנה איגש תא
תומולח םימדקתמ תוראטIIIII