רתוי תצקו תומולח טוראט - םיובלדנמ איגש::
תיבה ףד - טוראט dot הדות יבתכמו תוצלמה dot רשק רוצ dot ינא ימ dot םורופה dot םירמאמ dot תובושתו תולאש dot תואצרה dot תומולח | םימדקתמ טוראט | טוראט :םיסרוק ::
left_column

טוראט םורופב הלאש חוסינל םיללכ

....תחא הסירפמ תדקוממו הריהמ הבושת לבקל ךיא וא

םורגלימ לכימ :תאמ

םורופה תרטמ
הלאש םילאוש ךיא
תיבויח הרוצב הלאשה תא לואשל
יעמשמ דח תויהל ךירצ הלאשה חוסינ
תויצפוא יתשל עגונב הסירפ
דבלב דחא אשונל הבושת לע תונעל הלוכי הסירפ
הלאש התוא לע םימעפ רפסמ סורפל ןיא
הלאשה תא רורבו רדגומ ןמזב םוחתל


םורופה תרטמ
תישיא השיגפ ףילחהל לוכי וניא אוהו ,םינופל " הנושאר הרזע" תתל איה םורופה לש הרטמה
. הסונמ ארוק לצא

ןתינ אלש ןוויכ (.סא .וא .סאה ןוגכ) תורצק תוסירפב שמתשהל םיגהונ ונאש הביסה וז
תשרוד םיבר םיפלק תלעב הסירפ .רתוי תובכרומ תוסירפ חותינב שורדה קמועל עיגהל
תאז לכב והזש ןיבהל שי , בישמל לאושה ןיב חיש ודו בר ןמז ךשמהל לוכי םיתיעלש חותינ
.בישמל לאושה ןיב רשקה תריציב תולבגומ תמייקו םורופ קר

.לאושה לש וייחב שחרתמה לע תיביטקייבוא הביטקפסרפ ןתמ, ץועי איה םורופה תרטמ ףסונב
אל ונחנא .דבלב לאושה לע תלטומ ךרדה תריחבל תוירחאהו דבלב הצלמה לע רבודמש רוכזל שי
המ .דבלב לאושה ידיב תידיתעה תולהנתהה , לאיצנטופ תוארל לכונ ונא. יובינב םיקסוע
.םירבדה תולהנתה תא תונשל לוכי הנווכהה תובקעב תושעל רחביש

םוקמ תא בוזעל טילחי יכ ןכתי וטולב תוכזל דמוע אוה בורקבש םדאל רמוא םא :אמגודל
רבח םע ספוט אלמל רומא היה אוה השעמל ךא (...רישע היהי בורקב אלימב ירה) .ותדובע
סרוקל עסיי אל, הדובעה םוקמ לע רתיוש ןוויכו רובעל רומא היהש סרוק ךלהמב ,הדובעל
.השממתה אל האובנה .ונלוכל ןבומ ךשמהה, ורבח םע ספוט אלמי אלש יאדוובו

. הנווכה קר םינתונ ונחנא, דבלב ץועייב םיקסוע ונא ןכל

??הליעיו תדקוממ תויהל לכות הבושתהש ךכ הלאש םיחסנמ ךיא זא

ןיבהל ןויסינ ללגב םירצונש םיכורא םירושרשל סנכיהל םוקמבש ךכל םימרוג ונחנא ךיא
ולכי רשא תולפרועמו תויללכ תובושת לבקנ בורל, זא םגו עקרה תא ,היעבה תא ,לאושה תא
. הלאשה לש ןוכנ דוקימ ידי לע ענמיהל

םיחסנמ דציכ הרצקב ריבסא םיבישמה ונילעו םינופה םכילע לקהלו תאז עונמל תנמ לע
.הלאש

?תאז םישוע ךיא זא


תורחא תונטק תוסירפו סא וא סא תסירפ . תעדל הצור ינא השעמל המ בטיה בושחל שי לכ םדוק
אוה יתוא דירטמש רופיסה לכמ תמאב המ בטיה בושחל ילע .אלו ןכ תולאשל תומיאתמ בורל
הלאש .אל וא ןכ תבושתל המיאתמכ תחסונמ תויהל הכירצ הלאשה . לפטה ,ילושה המו רקיעה
.ללכב םורופל וא סא וא סאה תסירפל המיאתמ תוחפ "יללכ ןפואב תויגוז" ןוגכ

תיבויח הרוצב הלאשה תא לואשל
רבח יל שי םא . שוריפב תועמשמ וד עונמל תנמ לע בויחה ךרד לע הלאש חסנל םיצילממ ונא
היהי ןוכנ רתוי , הפוקתה תא רובענש הצור יתייה לבא םיבר ונחנא הנורחאל , בר ןמז הזמ
הלוכי "דרפינ םיאה" הלאשל הבושתה. "דרפינ םיאה" רשאמ "ןיינעה לע רבגתנ םיאה" לואשל
תושעל ילע המל רסמ ןאכ ןומט השעמל יכ לבלבל הלוכי איה לבא תילילש וא תיבויח תויהל
.הלאשה חוסינב יולת לוכה ?דחיב ראשיהל ?דרפיהל הרטמה המו .הרטמה תא גישהל ידכ

איה השעמל ןכל (....) המצעל תלחאמ איהש והשמ אל הז, הל ןמאנ אל הלעבש תדשוח השיא םא
לש ןוכנ חוסינ .הל ןמאנ אוה םיאה הלאשל תיבויח הבושת לבקל הווקמ איה, תודבתהל הווקמ
.הבושתה ןתמב םילופכ םירסמ ענמי בויחה ךרד לע הלאשה

יעמשמ דח תויהל ךירצ הלאשה חוסינ
ןכותב תונמוטש תולאשמ ענמיהל שי, אל וא ןכ תולאשל הדעונ סא וא סאה תסירפש ןוויכ
םא םג ."טקיורפה תא לבקא םאה זא אל םאו הרשמה תא לבקא ינא םאה" ןוגכ תוירשפא רפסמ
הרשמה תלבק לע איה תיבויחה הבושתה םיאה תעדל לכוא דציכ םיפלקהמ תיבויח הבושת לבקא
רוזחנ ילש רבחו ינא םיאה" : תפסונ הצופנ אמגוד וא . ?טקיורפה תלבק לע ללכב איה ילוא ?
קפתסהל ץלמומ ןכל ?הסירפה הנעת םצעב המ לע, בוש " השדח תויגוז יל היהת םיאה זא אל םאו
היהי אל רבכ תיבויח היהת הבושתה םא יכ טושפ .הלאשה לש ןושארה הקלחב קר ינושאר בלשב
הל ףרצל לכונ תפסונ הלאשל ךרוצ ררועתי רתוי רחואמ בלשב םאו , הלאשה ךשמהב ךרוצ
.דרפנב הסירפ

תויצפוא יתשל עגונב הסירפ
האוושה תסירפ ןוגכ המיאתמ הסירפ ףרצל ץלמומ תויצפוא יתש ןיב תוטבלתה לש תולאשל
םאה" . דרפנב היצפוא לכ לע לואשל טושפ וא. (תובשחוממה תוסירפה ירתאב אוצמל ןתינש)
לכוי שרפמה ךכ .היינש הסירפ "ב העצה לבקל ילע םאה" , הנושאר הסירפ "א העצה לבקל ילע
.ויתוצלמה תא תתלו,. תויורשפאהמ תחא לכ לע רתוי תדקוממ הנומת לבקל

דבלב דחא אשונל הבושת לע תונעל הלוכי הסירפ
"... םישדוח השולשב תויגוז יל היהת םיאה" ןוגכ תולאש יובירב םילקתנ ונא םימעפ הברה
השולש לש ,תחא הסירפ םילבקמו " .....ילכלכה יבצמ רפתשי םיאה", " ....הדובעב חילצא םיאה
, הבוט הלאש ? ילכלכה בצמה ? הדובעה ? תויגוזה לע ?םיפלקה ונע םצעב המ לע .םיפלק
לואשל ץלמומ ללכבו). תדרפנ הסירפ ףרצל אשונ לכ לע שי ןכל .תונעל תירשפא יתלב טעמכו
(....".הנושאר הרזע" קר וז בושו....םורופ קר ונחנא תאז לכבש ןוויכ הפוקתל דחא אשונ לע

הלאש התוא לע םימעפ רפסמ סורפל ןיא
לע הסירפ םיסרופו םינוש םינוויכמ ותוא םיקרפמ, אשונה תא םיחקול םילאוש םימעפ הברה
הצור ינא םא . תחא הלאש לע תוסירפ יוביר ןאכ ונרצי ,בטיה בושחנ םא, בורל .הלאש תת לכ
" יתוא הצור אוה םיאה", " ילע בשוח אוה םיאה" לואשל ךרוצ ןיא יתרכהש רוחב לע תעדל
הצור ינא ולאה תולאשה לכב השעמל. "ונינב רשקה לאיצנטופ המ" חוניקלו " םוזי אוה םיאה",
הלאש ןכל . תויגוזל לאיצנטופ רוחבה םיאה, רבדל המ לע שי םיאה ,טושפ דחא רבד תעדל
יתת ןתוא לכל תובושתה תא תתל ידכ הקיפסמ טלחהב" ונינב רשקה לאיצנטופ המ" ומכ הטושפ
רשאכ ,ןיינעב ודיצ המו ילש ןיינעב ללכב רוחבה םיאה ןיבהל תולקב לכוי שרפמה. תולאש
.רחא וא הז היהי לאיצנטופה

הלאשה תא רורבו רדגומ ןמזב םוחתל
הלאש .ןמזב התוא ומחית אנ, תידיתע תולהנתה לע הלאש םתלאש רבכ םא, בושח ךא ןורחא רבד
רחאלו "בורקה ןמזה" אוה שדוח דחאלש ןוויכ תיתייעב " בורקב תויגוז יל היהת םיאה" ומכ
הזיאל תעדל לכונש ידכ ". בורקה ןמז X ב תויגוז יל היהת םיאה" לואשל ץלמומ .... הנש
אשונ ותוא לע לואשל ץלמומ אל ןמז קרפ ותואבש רוכזל שי . הסירפה תסחייתמ ןמז קרפ
ותוא לע הסירפ לכ הנשה ךלהמב , הנש ןוגכ םיכורא ןמז יקרפמ ענמיהל ףידעש ךכ, תינש
כ"הסבש חוכשל ןיאש ןבומכו . הכרעו התונימאמ דירומ הזו תפסונ הסירפכ בשחת אשונ
,לאיצנטופב רבודמ

םיידיב םיפלקה ....תונתשהל לוכי לוכה......בשוחמ שוחינ רדגב ןה "?יתמ" ומכ תולאשש ךכ
!ךלש

"...תורושה תא םשור התאו קלח ףדה"


םורגלימ לכימ
.טוראטה יפלק ךרד תלפטמרתוי תצקו תומולח טוראט :תיבה ףדל הרזח bullet

IIIII