רתוי תצקו תומולח טוראט - םיובלדנמ איגש::
תיבה ףד - טוראט dot רשק רוצ dot ינא ימ dot םירושיק dot םורופה dot םירמאמ dot תובושתו תולאש dot תואצרה dot תומולח | םימדקתמ טוראט | טוראט :םיסרוק ::
left_column

תודוסיה תעברא

,טוראטה יפלק תא םיביכרמה תודוסיה תעברא םע תורכיה
.םשוריפלו ונייחב םיכילהת לש הנבהל סיסבה איה


תאו םייחה תא ריכהלו דומלל םישרדנ ונא הב תונמוא הנה םיפלקב האירקה
ונמלוע לא עסמ והז .ונלש תונוצרהו תופיאשה תא םישמממ ונא הב ךרדה
םיכוז ונא ופוסבש ונב תומייקה תויווהה 78 םע םישגפמ בלשמה ,ימינפה
שומימל םירושקה םיכילהתהו ונב ןומטה לאיצנטופה תא ,ונמצע תא ןיבהל
.ימצע

וקסע םה .הנוקרא רו'גימה יפלקב וקסע יתבתכ םתוא םינורחאה םירמאמה
קר הקיפסמ אל ,עודיכ ,לבא .תונויערבו תופיאשב .םירסמבו תונבותב
לא םכרד תא אוצמל םיכירצ ונב םימייקה םיינחורה םיקלחהו הירואיתה
םיקלחתמה הנוקרא רוניימה יפלק לש םמוקמ ןאכ .שממתהל ,רמוחה םלוע
יכילהת תנבהל סיסבה הנה תודוסיה תעברא םע תורכיה .תודוסיה תעבראל
.םיפלקה ישוריפ תנבהלו ונייחב שומימה


:שאה דוסי

bullet

ליחתמ לכה לעופב .ןיאמ שי רצויו לכה תא ליחתמה הז .ןושארה דוסיה והז
ונל םימרוגו ונב םירעובה הקושתה ,ןוצרה ,ןושארה ץוצינה והז ,ןאכ
דחא "םיקלדנ" םידידיכ ןמז םיריכמה םישנא ינש .ירשפא יתלבה תא תושעל
היה אלש ןוויכ ?םדוק םינש הרק אל הז עודמ .גוז ינבל םיכפוהו ינשה לע
שי תכפוהו תרצויש וז ,הרסחה הילוחה אוה שאה דוסי .שאה דוסי תא םש
םש אוה לבא ,ךילהת לכב ריבסהל םילוכי אל ונא ותוא רבדה והז ןיאל
.ליחתמ אל רבד וידעלבו

תונמדזהה תרחא ,ןמזב שממלו תוהזל םיכירצ ונא ונייחב תולחתהה תא
םיליחתמש תוגוז איה ךכל הבוט אמגוד ."תפרשנ" קויד רתיל וא ,הגומנ
אל .םיסחי תכרעמל ךפוהו בלש והשזיאב שממתמ "גניטייד"ה בלש .תאצל
,דחיב רוגל :םדקתהל םיפאוש ונא :רתויו הנש םיאצויש תוגוז ואצמת
,ןמזב שממתת אל תויגוזה םא .'וכו ןתחתהל ,ףתושמ קנב ןובשח חותפל
.סופספ תשוחת המוקמ תא אלמת

דועש ,ימלוגה תא ,תוינושארה תא גציימ אוה .המצוע הברה שי שאה דוסיב
םג בורלו יביסלופמיא אוה .םיקופיס תויחד רסח דוסי והז ןכל .לשב אל
ותוא רוצעי אל רבדו ולש תונוצרה לעו ומצע לע בשוח אוה .ירטנצוגא
םייק היה אל הזה חוכה םא ,תרחא ,ךכש בוטו .הצור אוהש המ תא גישהלמ
.ונייחב תולחתהה תא ליחתהל םילוכי ונייה אל ,ונב


:המדאה דוסי

bullet

:םיכרצל תונוצר ןיב לודג לדבה שי .םיכרצה תא גציימ המדאה דוסי
ולא לבא ,ונלש תונוצרהמ האב וטולב ח"ש ןוילמ 50-ב תוכזל ההימכה
,אמגודל ,רתוי הברה םיטושפ םה ונלש םיכרצה .ונלש םיכרצה אל טלחהב
דועו קוביח ,רבדל ימ םע ונל היהיש ,םיסחי תכרעמ ,לכוא ,הניל םוקמ
וקיפסי ןוילימ ינש) ח"ש ןוילימ 50-ל םיקוקז אל ונא ולא ליבשבו
תעטל ,םיכרצל רבחתהל ונתוא דמלמ המדאה דוסי .(...-;)...טלחהב
.תויכשמה רוצילו ונלש תויווהה תא שממל ,םישרוש

ןוכנ תמאב המו ונחנא ימ ןיבהל ונתוא דמלמה בושח דוסי ונה המדאה דוסי
הרומתה ונה ,גציימ אוה ותוא ,עבטמהו תוטשפב קסוע אוה .םייחב ונל
.ונל ןוכנש המ תא םישוע ונא רשאכ םילבקמ ונאש ,הכרבה ,תירמוחה

ולא וליפא שיו תוירמוח ,ףסכב דקמתמה דוסיכ המדאה דוסי תא םיאור םיבר
רוצעל םוקמה ןאכ .עצב תפידרו תויותיחשל סיסבכ הז דוסיב םיאורה
לכ רשאכ .ןזואמ אלה קלחהו ןזואמה קלחה תא שי דוסי לכל יכ ריבסהלו
,ובש םיילילשה םיקלחה תא אצמנ ונא ןזואמ אל תויהל ךפוה תודוסיהמ דחא
תוארל ןכמ רחאלו וב םינזואמה םיקלחה תא ןיבל הליחת םיכירצ ונא םלוא
.ןזואמ אל היהי דוסיה םהב תומוקמה תא

רסוח ,תויביסלופמיא ,םיסעכ ,וגאה תא גצייל לוכי שאה דוסי : לשמל ךכ
תובהלתההש רחאל עיגמה ינשה קלחה תא םגש ןבומכו םיקופיס תוחדל תלוכי
.טקש רסוחו החנזה ,ןיינע דוביא :תרמגנ

תורכמתה ,ףסכ ירחא הפידר ,רתי תוירמוח :גצייל לוכי המדאה דוסי
.תונשקע ,תודמציה ,תונצמק ,הדובעל

,רבעב תועיקת ,הנומא רסוח ,ןוחטב רסוח ,םידחפ גצייל לוכי םימה דוסי
.שבוי

שפנה ןיב קותינ ,תושגר רסוח ,הרק הבישחב קוסעל לוכי תוברחה דוסי
.לבסו באכ ,םיינחור םיכרצמ תומלעתה ,ףוגל


:םימה דוסי

םינקמ ללכ ךרדב .הז בושח דוסי םיכירעמ אל ונא המכ דע תולגל עיתפמ
קר אל לעופבש דועב םיסחי תוכרעמו תויגוז לש םיכרע ,תולצע ךותמ ,ול
רתוי הברה גציימ אוה אלא ,םיסחי תוכרעמ גצייל בייח וניא הז דוסיש
.המירזו תושדחתה לש היגרנא גציימ אוה -
bullet םיכירצ ונייהש המ לכו םשגתמ היה םיצור ונייהש המ לכ ,םלשומ םלועב
תונוצרה םייחב דימת אל ,םיעדוי רבכ ונחנאש ומכ ,לבא .שממתמ היה
.םישממתמ םיכרצהו םימשגתמ
שיגרמ אוה .באכ ,סעכ ןוגכ תושגרל הנופ אוה ותדובעמ םדא םירטפמשכ
המדאהו שאה דוסיל תוכיישה תויגרנא ולא .וילגרל תחתמ תטמשנ עקרקהש
.הז הרקמב ול רוזעל ולכוי אל ולא תויגרנאו
.שדחתהלו וייחב האלה ךישמהל ול רוזעתש השדח היגרנא הכירצ ונלש תומדה
ךכ וז היגרנא לא רתוי רהמ רבחתיש לככ .םימה לש היגרנאה תא ךירצ אוה
ותוא םדקיש רחא אוהשמ אוצמלו באכה לעו וגאה לע ,סעכה לע רתוול לכוי
.וייחב רתוי בוט םוקמל
,םיעיבגה תרדסמ םיפלק ועיפוי אל האירקבו תוראטב האירק השענ ונא רשאכ
.וייחב "עוקת" אוה יכו שדחתהל תלוכיה לאושל הרסחש ןמיס והז
לע ותוא םיבישומ הליחת ונא ,והשימל השק העדוה רוסמל םיצור ונא רשאכ
,חופת קיזחהל ול ןתינ אלש המל .םימ סוכ ול םינתונ ונא ןכמ רחאלו אסכ
תתב םגש ןוויכ ?םימ קר המל .טוחס םיזופת ץימ סוכ וליפא וא לגרס
,האלה ךישמהל ונל רוזעל תלוכיה תא שי םימל יכ םיעדוי ונא ונלש עדומה
.םורזל
םהמ ,תוהובג תויגרנאל רבחתהל ונלש תלוכילו הנומאל רושק םג םימה דוסי
.םייחה תומישמב דומעל ונמצעל םירשפאמו ונלש םירגאמה תא םיאלממ ונא
חילצהל תנמ-לע ונל תושורדה תויגרנאה תא תחקל לכונ אל ,הנומאה אלל
לע "םירתוומ" השעמל ונא ,חילצנש םינימאמ אל ונא רשאכו רוצילו
ונלש יעבטה יאלמהמ רמגית וז רשאכו חילצהל ידכ ונל השורדה היגרנאה
.בושו בוש לשכנ ,התוא שדחנ אלש דע -


:ריוואה דוסי

האצותכ ורצונ םה .ונל םייעבט םניא הבישחהו רקה ןויגהה ,רשיה לכשה
:ןדע ןג אטח רופיס ידי לע גצוימה קיתע קבאממ
היה אוהש המ לכ .לביק אוה - (שא) הצר םדאהש המ לכ ןדע ןגב
הנומא התייה םדאל - לכמ בושחה לבא .שממתה - (המדא) ךירצ
ילב םג וילא ומרז םירבדהו תימסוקה היגרנאל רבוחמ היה אוה :(םימ)
להנתהל םיכירצ םהש יפכ ולהנתי םירבדה יכ עדי אוה .תושרופמ שקיבש
.םרז לוכהו
bullet :ינחור תויהל ול סאמנ .םורזל רתוי הצר אל םדאה תונוש תוביסמש ,אלא
12:00 העשב תינוחמצ החורא ,11:00 העשב הגוי ,רקובב היצטידמ תושעל
אוה ןכלו בוט היהיש ןימאהל ול סאמנ .דועו הלבק ,תוראט םויה לכ דומלל
אוה ןכל ."רשב" םע ,ישחומ רתוי אוהשמ ,תואיצמה לע הטילשל ףילחת שפיח
ןושארה םדאל לבא ,תועט ונל הארנ הז ילוא .ערו בוט תעדה ץע ירפמ לכא
םלועב טולשל ךרד אצמ אוהו ,חורה םלועמ ,ולאה תויוטשהמ סאמנ רבכ
.ןויגיהה ךרד -
.םוי לכב וב םיאטוח ונאו וישכעו ןאכ אוה :יימימש ונניא ןדע ןג אטח
תא בזוע אוה ,הדובעה םוקמ תא בוזעל הצור םדא רשאכ ,אמגודל ,ןדע ןגב
םדא רשאכ ,ןדע ןגב אלש ,ןאכ .שדח הדובע םוקמ אצומ דיימו הדובעה םוקמ
אל ,אתנכשמה םע היהי המ :בושחל ליחתמ אוה הדובעה םוקמ תא בוזעל הצור
אצוי ינא םינש 4 דוע ,לגר יל םישי סובה ילוא ,םייוציפה לע לבח
ןג אטח קוידב והזו דועו דוע םיצוריתה םע ךישמהל לוכי אוהו היסנפל
םהש המ תא םישוע םניאו םלועב ןאכ םיבבותסמ םדא ינב ינוילימ !ןדע
!םיבשוח םהש ללגב קר תושעל םיכירצ

גצוימה ונמלועל סנכנש שדחה דוסיה תא :םירבד ינש גציימ ריוואה דוסי
ותוא תא ולא לכ םע דחי לבא עדמהו הבישחה ,טקלטניאה ,ןויגיהה ידי-לע
םיניבמ אלו םיעוט ונאשכו ןדע ןגל ונתוא ריזחהל הסנמ רשא ירותסמ חוכ
ןוויכ ,ביאכהלו ונב "ךותחל" תלוכיה תא שי הז חוכל ,ונייחב םירסמה תא
.םיחתפתמ ונא ,ונל באוכו ונל השק רשאכ קר רבד לש ופוסבש
ראש תמועל ולש שוריפב הנוש הרואכל תוברח 3 ףלקהש ,בגא ךרד ,הביסה וז
"םייבויח" דאמ םירחאה שולשה יפלק עודמ הלאשה תלאשנ .שולשה יפלק
וניא אוה םלוא ,הרואכל ,"ילילש" אוהש ןוכנ הז ?"ילילש" אוה וליאו
שולשה יפלקב םיקזחתמ ףלקה גציימ םתוא תודוסיה .שולשה יפלק ראשמ הנוש
םיפלקה םימו המדא ,שא תודוסיב ןכל .םירושק םה הילא 3 הרפסהמ האצותכ
רמוא הז ןאכש אלא ,קזחתמ תוברחה דוסי םג לבא ,"םייבויח" ךכ לכ
.באכה ןכלו םיקזחתמ ונתוא דמללו ביאכהל דוסיה לש תלוכיהש

...החלצהב

רתוי תצקו תומולח טוראט :תיבה ףד הרזחל bullet


bullet
תודוסיה תעברא
הנבהל סיסבה איה ,טוראטה יפלק תא םיביכרמה תודוסיה תעברא םע תורכיה
.םשוריפלו ונייחב םיכילהת לש
2005 ראוניב 03 ינש םוי .היגולורטסא !הלאווב םסרופ

:בתוכה לע
םיסרוק לש הארוהו דומילב םינש 12 לש ןויסינ לעבו ,תיסאלק היתפואימוהב לפטמ םיובלדנמ איגש
ןאכ וצחל ,הבחרהב בתוכה לע .תומולחו תוראט יאשונב תואנדסו
תוראט :יסרוקב ןכו הבורקה אובמה תאצרהב שוגפל םינמזומ םכנה איגש תא
תומולח םימדקתמ תוראטIIIII