רתוי תצקו תומולח טוראט - םיובלדנמ איגש::
תיבה ףד - טוראט dot הדות יבתכמו תוצלמה dot רשק רוצ dot ינא ימ dot םורופה dot םירמאמ dot תובושתו תולאש dot תואצרה dot תומולח | םימדקתמ טוראט | טוראט :םיסרוק ::
left_column

איגש םע רוציל םיצורה ולאתומולח םימדקתמ תוראט , תוראט םיסרוקה לע םיטרפ לבקל וא:םיאבה םיטרפה יפל רשק רוציל וא

:ןופלט bullet
03-5298840
050-6570118

:ראוד bullet
61237 .ביבא-לת ,23791 ד.ת

Email: bullet
:ןאכ ץחל (החילשל) וא sagie68@gmail.com:םיטרפו ,המשרה ,תולאש ,רשק תירצי

:רשק ךמע רוצאו םיאבה םיטרפה תא אלמל ןתינ

:רשק תריצי


:םש


:החפשמ םש


:ריע


:ןופלט
-

:ףסונ ןופלט
-

:ינורטקלא ראוד
:דיגהל ךל שיש המ לכ וא תושקב ,תורוקיב ,תורעה בותכל ןתינ ןאכ

! הדות
IIIII