רתוי תצקו תומולח טוראט - םיובלדנמ איגש::
תיבה ףד dot רשק רוצ dot ינא ימ dot םירושיק dot םורופה dot םירמאמ dot תובושתו תולאש dot תואצרה dot תומולח | םימדקתמ טוראט | טוראט :םיסרוק ::
left_column

קורס מרתק על טארוט

םיפלקב םיצעוי תרשכהל סרוק - םימדקתמ טוראט

םע רשקה תא קימעהל םיצורש הלאל ,רתוי תעדל םיצורו רבעב ודמלש הלאל
.חורה םלוע םע רשקה תא קזחל םיצורש הלאלו טוראטה יפלק תסיפח
םייביטיאוטניאה םיקלחה תא םיצעהל לכונ וכרד קתרמו שדח עסמ והז
לש תוינוגססהו הקילובמיסלו תומולחה םלועל שדח רהוצ חתפנ .ונלש
.םייחהו םיפלקה ,םולחה

:סרוקב םיאשונה ןיב

תומדקתמ תוסירפו תוידוחיי תוסירפו תואירק דומיל bullet

תינעוצה האירקה bullet

.םיפלק תואירקב םימדקתמ םילוגרת bullet

.םיפלק ןיב םירשק bullet

.םינמז bullet

.םירשיו םיכופה םיפלקbullet

תומולח ישורפו תומולח bullet

.םהיניב רשקהו םולחה לש הקילובמיסו טוראטה יפלק לש הקילובמיס bullet

...דועו bullet

.םיפלק תואירקבו תומולחב םיידוחיי םילוגרתו תומישמ ללוכ סרוקה bulletבל ומיש
םיסרוקו םירועישב תרזוח תופתתשהל תלבגומ יתלב תוכז הנקמ סרוקב תופתתשהה
.וירחאל וא סרוקה ךלהמב ומייקתי רשא


איגש םיובלדנמ :החנמ

תידוחיי הרומ םע ירקמ שגפמב אבצה תפוקתב וכרד תא לחה
.תוראט ידומילל תיתרגש אל הכינח לש םינש שולש דילוהש
.חורו הקיטסימ םג םא יכ תוראט קר אל ודמלנ וכלהמב

םינש 12 לש ןויסנ לעבו ,תיסאלק היתפואימוהב קסוע םויכ
.תומולחו תוראט אשונב תואנדסו םיסרוק לש הארוהו דומילב

שגיא מנדלבוים החנמה לע םיפסונ םיטרפל
הנומתה לע וצחל
:סרוקה הנבמ
12 :םישגפמה רפסמ
תועש שולש :שגפמ לכ ךשמ

:סרוקה ריחמ
םימולשת 3 X ח"ש 467

:םוקמ
:ביבא לת
"רוטסא" ןולמ
.ביבא-לת (ןמשירפ תניפ) 105 ןוקריה

:הפיח
"ןמגרא" זכרמ
.הפיח - למרכה זכרמ ,18 םיינחמ

: (ןאכ וצחל - האצרהל) אובמ תואצרהו סרוקה תחיתפ יכיראת
...(ןאכ וצחל - רשק תריציל) רשק ורצ

050-6570-118 ,03-5298840 :םיפסונ םיטרפל

:ליעפ קלח וב לוטילו תוראט םורופב רקבל םינמזומ םכנה
.ץועיי וליפאו הרזע לבקל ,תולאש לואשל
.ןאכ וצחל :םורופל הסינכל


רתוי תצקו תומולח טוראט :תיבה ףדל הרזח

ןאכ וצחל ...אשונב רמאמ תאירקל


:תולאשלו םיפסונ םיטרפל ,המשרהל ,החנמה םע השיגפל

050-6570-118 ,03-5298840 :םינופלטל רשקתהל ןתינ
:רשק ךמע רוצאו םיאבה םיטרפה תא אלמל וא


:סרוקה םש


:םש


:החפשמ םש


:ריע


:ןופלט
-

:ףסונ ןופלט
-

:ינורטקלא ראוד


החנמה םע השיגפ הצור ינא


:ילש רתאה לא תעגה ךיא:דיגהל ךל שיש המ לכ וא תושקב ,תורוקיב ,תורעה עומשל חמשא

! הדות
IIIII